Địa lý lớp 12

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Câu 11: Biểu hiện nào không thể hiện được Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất?

A. Có tổng GDP lớn nhất

B. Có giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất

C. Có GDP bình quân đầu người lớn nhất

D. Có mật độ dân số lớn nhất

Câu 12: Vấn dề tiêu biểu nhất của Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là

A. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu   B. Phát triển nghề cá

C. Hình thành các vùng chuyên canh   D. Thu hút đầu tư

Câu 13: Nhà máy thủy điện nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ

A. Yaly   B. Sông Hinh

C. Thác Bà   D. Trị An

Câu 14: Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là

A. Tăng cường cơ sở năng lượng

B. Bổ sung lực lượng lao động

C. Đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải

D. Hỗ trợ vốn

Câu 15: Vấn đề không đặt ra đối với việc phát triển công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay là

A. Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài

B. Quan tâm tới vấn đề môi trường

C. Hạn chế phát triển các khu công nghiệp

D. Tránh làm tổn hại đến ngành du lịch

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Câu 16: Vấn đề năng lượng của vùng Đông Nam Bộ sẽ được giải quyết theo hướng

A. Phát triển nguồn điện và mạng lưới điện

B. Nhập điện từ nước ngoài

C. Sử dụng điện nguyên tử

D. Sử dụng nguồn địa nhiệt

Câu 17: Cây trồng chính của vùng Đông Nam Bộ là

A. Cao su   B. Cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm

C. Cây công nghiệp nhiệt đới   D. Lúa gạo

Câu 18: Cây công nghiệp có vị trí quan trọng nhất đối với vùng Đông Nam Bộ

A. Cà phê   B. Cao su

C. Hồ tiêu   D. Chè

Câu 19: Công trình thủy lợi Dầu Tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh

A. Tây Ninh   B. Bình Dương

C. Bình Phước   D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 20: Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh theo chiều sâu trong nông nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ

A. Thủy lợi   B. Thị trường

C. Lao động   D. Vốn

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15
Đáp án D A D A C
Câu 16 17 18 19 20
Đáp án A B B A A

Từ khóa tìm kiếm:

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Post Comment