Hóa học lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 40: Ancol (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 40: Ancol (tiếp)

Câu 8: Khi phân tích thành phần một ancol đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử của X là

A. 3  B. 4  C. 2   D. 1.

Câu 9: Hai ancol nào sau đây cùng bậc?

A. propan-2-ol và I-phenyletan-I-ol

B. propan-I-ol và phenyletan-I-ol

C. etanol và propan-2-ol

D. propan-2-ol và 2-metylpropan-2-ol.

Câu 10: Trong các loại anncol no, đơn chức có số nguyên tố cacbon lớn hơn 1 sau đây, ancol nào khi tách nước (xt H2SO4 đặc, 170oC) luôn thu được 1 ankan duy nhất

A. ancol bậc III.   B. ancol bậc I

C. ancol bậc II.   D. ancol bâc I và bậc III

Câu 11: Sản phẩm chính thu được khi tách nước từ 3-metylbutan-2-ol là

A. 3-metylbut-1-en    B. 2-metylbut-2-en.

C. 3-metylbut-2-en.   D. 2-metylbut-3-en

Câu 12: Hai ancol X, Y đều có CTPT C3H8O số anken thu được khi đun hỗn hợp X và Y với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao là

A. 1  B. 3  C. 2   D. 4.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy dồng đẳng thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là

A. 5,42  B. 5,72  C. 4,72   D. 7,42.

Câu 14: Từ 180 gam glucozo, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. đẻ trung hòa hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

A. 90%  B. 80%  C. 75%   D. 72%.

Đáp án

8. B 9. A 10. B 11. B 12. A 13. C 14. A

Câu 13:

=> nCO2 = 0,17 mol; nH2O = 0,3 mol

=> m = 0,17.12 + 0,3.2 + (0,3 – 0,17).16 = 4,72 (gam)

Câu 14:

C6H12O6 → 2C2H5OH → 2CH3COOH

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

nNaOH = 0,72.0,2 = 0,144 (mol)

Ta có: 0,1.2.0,8.h/100 = 0,144 => h = 90%


Từ khóa tìm kiếm:

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 10: Photpho

Post Comment