Lịch sử lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 2: Ấn Độ (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 2: Ấn Độ (phần 3)

Câu 21. Trong Đảng Quốc đại, Tilắc là thủ lĩnh của phái

A. Lập hiến    B. Ôn hòa

C. Cấp tiến    D. Cộng hòa

Câu 22. Ý phản ánh đúng chủ trương đấu tranh của Tilắc là

A. Tuyên truyền ý thức dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân

B. Phát động nhân dân lật đổ thực dân Anh, xây dựng quốc gia độc lập dân chủ

C. Phản đối thái độ thỏa hiệp, đòi hỏi phải có thái độ kiên quyết chống thực dân Anh

D. Tập hợp những trí thức tiến bộ để đấu tranh

Câu 23. Tháng 7 – 1905, chính quyền thực dân Anh đã ban hành đạo luật nào đối với Ấn Độ?

A. Chia đôi xứ Benga   B. Về chế độ thuế khóa

C. Thống nhất xứ Benga   D. Giáo dục

Câu 24. Sự kiện nào được nhân dân Ấn Độ coi là ngày “quốc tang”?

A. Tilắc bị bắt   B. Đảng Quốc đai tan rã

C. Khởi nghĩa Bombay thất bại   D. Đạo luật chia cắt Benga bắt đầu có hiệu lực

Câu 25. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của nhân dân ở Bombay và Cancútta năm 1905 là

A. Thực dân Anh đàn áp người Hồi giáo ở miền Đông và người theo đạo Hinđu ở miền Tây

B. Người Hồi giáo ở miền Đông và người theo đạo Hinđu ở miền Tây bị áp bức, bóc lộ nặng nề

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 -1939) (phần 1)

C. Đạo luật về chia cắt Benga có hiệu lực

D. Nhân dân ở Bombay và Cancútta muốn lật đổ chính quyền thực dân Anh giành độc lập, dân chủ

Câu 26. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa ở Bombay (1908) là do nhân dân phản đối

A. Chính sách chia để trị

B. Bản án 6 năm tù đối với Tilắc

C. Đạo luật chia đôi xứ Benga

D. Đời sống nhân dân cực khổ

Câu 27. Kết quả của cuộc khởi nghĩa Bombay là buộc thực dân Anh phải

A. Tuyên bố trao trả độc lập cho Ấn Độ

B. Thu hồi đạo luật chia cắt Benga

C. Nới lỏng ách cai trị Ấn Độ

D. Trả tự do cho Tilắc

Câu 28. Lực lượng lãnh đạo cao trào cách mạng 1905 – 1908 ở Ấn Độ là

A. Một bộ phận giai cấp tư sản Ấn Độ

B. Giai cấp công nhân Ấn Độ

C. Giai cấp nông dân Ấn Độ

D. Tầng lớp trí thức ở Ấn Độ

Câu 29. Điểm khác biệt giữa cao trào cách mạng 1905 – 1908 với các phong trào trước đó ở Ấn Độ là

A. Có sự tham gia đông đảo của hang vạn công nhân ở nhiều thành phố trên cả nước

B. Có quy mô lớn, nêu cao khẩu hiệu đấu tranh “Ấn Độ của người Ấn Độ”

C. Diễn ra dưới hình thức một cuộc tổng bãi công, lan rộng ra nhiều thành phố

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

D. Do một bộ phận giai cấp tư sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, đấu tranh cho một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ

Câu 30. Cuộc đấu tranh nào đã buộc thực dân Anh phải thu hồi đạo luậ chia cắt Benga?

A. Cuộc tổng bãi công của hàng vạn công nhân Bombay

B. Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xipay

C. Cuộc khởi nghĩa ở Cancútta

D. Cuộc khởi nghĩa ở Đêli

Câu 31. Phong trào dân tộc ở Ấn Độ phải tạm ngừng vì

A. Chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự phân hóa của Đảng Quốc đại

B. Chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự can thiệp từ bên ngoài

C. Sự đàn áp của thực dân Anh và sự thoả hiệp của Đảng quốc đại

D. Sự đàn áp của thực dân Anh và B.Tilắc đã bị cắt

Đáp án

Câu 21 22 23 24 25 26
Đáp án C B A D C B
Câu 27 28 29 30 31  
Đáp án B A D A A  

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (phần 1)

Post Comment