Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Điện năng – Công suất điện (Phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 Điện năng – Công suất điện (Phần 1)

Câu 1. Dụng cụ hay thiết bị điện nào sau đây biến đổi hoàn toàn điện năng thành nhiệt năng?

A. Quạt điện      B.Ấm điện

C. Acquy đang nạp điện   D. Bình điện phân

Câu 2. Đặt một hiệu điện thé U vào hai dầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua điện trở có cường độ I. Công suất toả nhiệt trên điện trở này không thể tính bằng công thức:

A.P =RI2    B.P =UI    C.P = U2/R    D.P =R2I

Câu 3. Trên một bong đèn có ghi: 3V-3W, khi mắc bong đèn trên vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua bong đèn là

A.9Ω    B.3Ω    C.6Ω    D.12Ω

Câu 4. Một bóng đèn có ghi:6V-3W, khi mắc bóng đèn trên vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

A.3A B.6A    C.0,5A    D.18A

Câu 5. Hai bóng đèn có công suất lần lượt là: P 1 và P 2 với P 1 < P 2 đều làm việc bình thường ở hiệu điện thé U. Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn và điện trở của mỗi bóng đèn có mối lien hệ:

A. I1 < I2 và R1 > R2

B. I1> I2 và R1 > R2

C. I1< I2 và R1 < R2

D. I1>I2 và R1 < R2

Câu 6. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu day dẫn là 6V. Điện năng tiêu thụ trên dây dẫn khi có dòng điện cường 2A chạy quan trong 1 giờ là

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Thuyết electron - Định luật bảo toàn diện tích

A. 12J    B.432000J    C.10800J    D.1200J

Câu 7. Công suất của nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r khi dòng điện có cường độ I chạy qua được tính bằng công thức:

bai tap trac nghiem vat li lop 11 dien nang cong suat dien phan 1 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Điện năng - Công suất điện (Phần 1)

Câu 8. Khi nối hai cực của nguồn điện với một mạch ngoài thì công do nguồn điện sinh ra trong thời gian một phút là 720J. Công suất của nguồn điện bằng:

A. 4,2W    B.12W    C.1,2W    D.42W

Loading...

Câu 9. Hai bong đèn có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 và U2. Biết công suất định mức của hai bong đèn đó bằng nhau. Tỉ số giữa điện trở của các bóng đèn bằng

bai tap trac nghiem vat li lop 11 dien nang cong suat dien phan 1 1 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Điện năng - Công suất điện (Phần 1)

Câu 10. Một ấm điện có ghi 120V-480W, người ta sử dụng nguồn điện có hiệu điện thế 120V để đun nước. Điện trở của ấm và cường độ dòng điện qua ấm bằng

A.30Ω ; 4A    B.0,25Ω ; 4A    C. 30Ω ; 0,4A    D.0,25Ω ; 0,4A

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 8.11,8.12,8.13.

Một bếp điện gòm các dây điện trở có giá trị lần lượt là R1=4Ω, R2=6Ω. Khi bếp chỉ dung điện trở R1 thì đun sôi một ấm nước trong thời gian 1=10 phút. Thời gian cần thiết để đun sôi ấm trên khi:

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B D B C A B B B C A  

Câu 6: B

A=UIt=6.2.3600=432000T

Câu 8: B

bai tap trac nghiem vat li lop 11 dien nang cong suat dien phan 1 2 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Điện năng - Công suất điện (Phần 1)

Câu 10: A

bai tap trac nghiem vat li lop 11 dien nang cong suat dien phan 1 3 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Điện năng - Công suất điện (Phần 1)