Vật lý lớp 12

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Năng lượng liên kết của hạt nhân – Phản ứng hạt nhân (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 Năng lượng liên kết của hạt nhân – Phản ứng hạt nhân (phần 2)

Câu 11: Biết khối lượng các hạt là: mp=1,00728 u,mn=1,00867 u,me=0,000549 u. Độ hụt khối của hạt nhân 612C là

A. 12,09 u     B. 0,0159 u

C. 0,604 u     D. 0,0957 u

Câu 12: Cho khối lượng hạt nhân sắt 2656Fe là 55,9207 u, khối lượng êlectron là me = 0,000549 u. Khối lượng của nguyên tử sắt 2656Fe là

A. 55,934974 u     B. 55,951444 u

C. 56,163445 u     D. 55,977962 u

Câu 13: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân α là 28,4 MeV của hạt nhân 816O là 128 MeV. Hạt nhân 816O bền vững hơn α vì

A. năng lượng liên kết của hạt nhân 816O lớn hơn hạt α

B. số khối hạt nhân 816O lớn hơn số khối hạt α

C. năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 816O lớn hơn hạt α

D. điện tích của hạt nhân 816O lớn hơn hạt α

Câu 14: Năng lượng liên kết của hạt nhân đơteri là 2,2 MeV và của 24He là 28 MeV. Nếu hai hạt nhân đơteri tổng hợp thành 24He thì năng lượng tỏa ra là

A. 30,2 MeV     B. 25,8 MeV

C. 23,6 MeV     D. 19,2 MeV

Câu 15: Năng lượng liên kết của các hạt nhân 24He ; 12D ; 58140Ce và 92235U lần lượt là 28,3 MeV ; 2,2 MeV ; 1183 MeV và 1786 MeV. Hạt nhân bền vững nhất là

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 4

A. 58140Ce     B. 24He

C. 12D     D. 92235U

Câu 16: Khối lượng nguyên tử của 2656Fe là 55,934939 u. Biết khối lượng proton mp = 1,00728 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 2656Fe là

A. 7,49 MeV/nuclôn     B. 7,95 MeV/ nuclôn

C. 8,55 MeV/nuclôn     D. 8,72 MeV/nuclôn

Câu 17: Năng lượng liên kết của các hạt nhân 24He ; 55142Cs ; 4090Zr và 92235U lần lượt là 28,4 MeV ; 1178 MeV ; 783 MeV và 1786 MeV. Hạt nhân bền vững nhất trong số các hạt nhân này là

A. 55142Cs     B. 24He

C. 4090Zr     D. 92235U

Câu 18: Dùng hạt α bắn phát hạt nhân 1327Al ta có phản ứng: 1327Al+α→1530P+n. Biết mα=4,0015 u ; mAl=26,974 u ; mp=29,970 u ; mn=1,0087 u;1 u=931 MeV/c2. Tốc độ tối thiểu của hạt α để phản ứng trên xảy ra là

A. 1,44.107 m/s     B. 1,2.107 m/s

C. 7,2.106 m/s     D. 6.106 m/s

Câu 19: Biết khối lượng hạt nhân 612C là mC = 11,9967 u, mα = 4,0015 u. Cho 1 uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng tối thiểu để phân chia hạt nhân 612C thành ba hạt α là

A. 6,27 MeV     B. 7,26 MeV

C. 8,12 MeV     D. 9,46 MeV

Câu 20: Người ta dùng photon bắn phá hạt nhân 49Be đứng yên. Phản ứng cho ta hạt α và hạt nhân X. Biết động năng của photon là Wđp = 5,45 MeV, của hạt α là Wđα = 4 MeV, vận tốc của photon và của hạt α vuông góc nhau. Động năng của hạt X là

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Giao thoa sóng (phần 2)

A. 2,125 MeV     B. 7,575 MeV

C. 3,575 MeV     D. 5,45 MeV

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D A C C A C C B B CS

Câu 11: D

Khối lượng hạt nhân 612C là:

mc=12-6me=12-6.0,000549=11,9967u

Nên có độ hụt khối Δmc=6.1,00728u+6.1,00867u-11,9967u=0,0957u

Câu 12: A

m = 55,9207 + 25.0,000549 = 55,934974 u

Câu 14: C

Q = (28,0 – 2,2.2) = 23,6 MeV

Câu 17: C

Năng lượng liên kết triên của chúng lần lượt là: 7,1 ; 8,3 ; 8,7 ; 7,6 (MeV/nuclôn) ta thấy 4090Zr có năng lượng liên kết riêng lớn nhất nên bền vững nhất.

Câu 18: B

Tính năng lượng W để xảy ra phản ứng. Từ đó tìm được:

bai tap trac nghiem vat li lop 12 nang luong lien ket cua hat nhan phan ung h - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (phần 2)

Câu 20:

bai tap trac nghiem vat li lop 12 nang luong lien ket cua hat nhan phan ung h 1 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (phần 2)

bai tap trac nghiem vat li lop 12 nang luong lien ket cua hat nhan phan ung h 2 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (phần 2)bai tap trac nghiem vat li lop 12 nang luong lien ket cua hat nhan phan ung h 3 - Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (phần 2)


Từ khóa tìm kiếm:

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Sơ lược về Laze

Post Comment